OPORTUNITATS PER A LES ENTITATS LOCALS EN EL PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA

El passat 22 de març, el Govern va aprovar el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de Digitalització del Cicle de l’Aigua, una eina per a transformar i modernitzar els sistemes de gestió de l’aigua que presta especial atenció al sistema urbà de l’aigua i suposa una gran oportunitat per a millorar la integració de noves tecnologies al llarg de tot el cicle, des de la seva captació, potabilització, distribució, tele lectura, sanejament, depuració, reutilització i la seva tornada a la naturalesa.

Per a això, el projecte mobilitzarà més de 3.000 milions d’euros, entre fons públics i privats.

El PERTE compta amb diverses línies d’actuació, per a les entitats locals és d’interès la línia d’actuació 3 “Desenvolupament de programes d’ajudes per a l’impuls a la digitalització als diferents usuaris de l’aigua a Espanya”, que se centra en l’impuls de la digitalització del cicle urbà de l’aigua, el regadiu i la indústria, incloent programes de digitalització que comprenguin un o diversos termes municipals, sempre que, de forma aïllada o en el seu conjunt superin els 20.000 habitants, bé de manera permanent o tenint en compte la població estacional.

Quant als beneficiaris de la línia d’actuació 3, s’inclouen els operadors dels serveis d’aigua urbana, ja siguin entitats locals, organismes públics, o societats gestores d’aigua urbana de capital 100% públic (quan la prestació sigui en règim de gestió directa), així com les societats concessionàries gestores d’aigua urbana mixtes o privades, quan la prestació ho sigui en règim de gestió indirecta, amb el suport de les entitats locals.

La primera convocatòria d’aquesta línia (primer semestre de 2022) permetrà finançar els primers programes demostratius relatius a la digitalització del cicle urbà de l’aigua, preveient-se una selecció d’actuacions amb uns rangs d’import de la subvenció entre 3 a 10 milions d’euros fins a un total de 200 milions d’euros de pressuposada d’aquesta convocatòria.

Durant l’any 2023, es llançarà la segona convocatòria amb un import establert de 1.000 milions d’euros que permetrà finançar de manera considerable programes d’implantació efectiva relatius a la digitalització del cicle urbà de l’aigua amb l’objectiu d’arribar a les principals aglomeracions urbanes d’Espanya, establint-se com a llindar mínim tots els municipis de més de 20.000 habitants, així com aquells altres de menor grandària que puguin agrupar-se en programes que aconsegueixin aquest llindar mínim.

A més d’aquestes convocatòries d’ajudes, en 2022 s’aprovarà un repartiment de fons en Conferència Sectorial de Medi Ambient a les CCAA per a altres projectes que fomentin la digitalització en els sistemes de reducció de pèrdues de proveïments, depuració, reutilització, digitalització del cicle urbà de l’aigua, establiment de sistemes urbans de drenatge sostenible i millorar a la gestió del cicle hidrològic. Una part es reservarà per a la digitalització de les administracions associades a la gestió de l’aigua a nivell autonòmic i especialment dels organismes de conca intracomunitaris i una altra part, en el seu cas, a les Diputacions Provincials en els casos que sigui aplicable, per al foment de la millora de la gestió de l’aigua als municipis de menys de 20.000 habitants.

Els comentaris estan tancats.