3 NOVES CONVOCATÒRIES DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) EN SUPORT AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I L’OCUPACIÓ

El SOC acaba d’obrir tres convocatòries de finançament de projectes destinats al suport en l’àmbit del desenvolupament local, publicades al DOGC nombre 7388 de 12 de juny de 2017:

  • RESOLUCIÓ TSF / 1324/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte “Treball als Barris “(ref. BDNS 349.858). Data límit: 31 de juliol de 2017, inclusivament.

Està destinada a ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya, i els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i / o promoció de l’ocupació.

Té per objecte subvencionar projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc der un pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local dirigides a intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord amb les especificitats de cada territori objecte d’actuació.

  • RESOLUCIÓ TSF / 1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local (ref. BDNS 349.993). Data límit: 12 de setembre de 2017 inclusivament.

Proporciona finançament a quatre tipus de programes:

– Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.
– Programa de foment del desenvolupament local (FDL).
– Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL).
– Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte “Treball a les 7 comarques”.

Les entitats beneficiàries són, en termes generals, ens públics locals amb competències en el desenvolupament local i l’ocupació, tot i que es concreció depèn del programa específic per al qual se sol·liciti finançament.

  • RESOLUCIÓ TSF / 1325/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (ref. BDNS 349.945). Data límit: 25 de setembre de 2017, inclusivament.

Pretén donar resposta a les necessitats específiques del territori amb intervencions a través de projectes integrats que afavoreixin la innovació en el desenvolupament local, l’activitat dels sectors productius estratègics del territori i l’ocupació de les persones més desfavorides, i siguin demostrables i transferibles tant a altres territoris com al disseny d’altres programes ocupacionals i de desenvolupament local del SOC.

Les entitats beneficiàries són de dos tipus:

  • Aquelles que, havent obtingut anteriorment una subvenció en el marc del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, són:

– Ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l’ocupació i el desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells, que representin municipis de més de 20.000 habitants.

– Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària d’administracions públiques amb competències en la promoció de l’ocupació i el desenvolupament local, que arribin a un territori de més de 10.000 habitants.

  • Aquelles altres que, acreditant que disposen de documents de planificació territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local, són ajuntaments i consells comarcals, i entitats dependents o vinculades a aquells, o entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques, amb competència en matèria de promoció de l’ocupació i el desenvolupament local.

 

Més informació a:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=789259&type=01&language=ca_ES

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=789321&type=01&language=ca_ES

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=789311&type=01&language=ca_ES

 

Font: DOGC nombre 7388 de 12 de juny de 2017.