EL MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC PUBLICA LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES 2021 PER A FOMENTAR ACTUACIONS DIRIGIDES A LA RENATURALITZACIÓ I RESILIÈNCIA DE CIUTATS ESPANYOLES, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

A través de la convocatòria publicada en el BOE del 28/09/2021, la Fundació Biodiversitat concedeix ajudes per al foment d’activitats que contribueixin a la renaturalització urbana i fluvial, així com per a la mitigació dels riscos d’inundació, incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus.

Les ajudes es concedeixen en règim de competència competitiva i els beneficiaris són els Ajuntaments de capitals de província o municipis que comptin amb més de 50.000 habitants conforme al cens oficial proporcionat per l’INE 2020. Podran així mateix obtenir la condició de beneficiàries les següents entitats, sempre que s’integrin en agrupacions de beneficiaris juntament amb almenys un Ajuntament de més de 50.000 habitants o capital de província: a) Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants; b) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre; c) Organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i de les Comunitats Autònomes; d) Universitats públiques i els seus Instituts universitaris; e) Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim lucro d’àmbit estatal que estiguin inscrits en el Registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre; f) Centres públics o privats sense ànim de lucre d’I+D+i.

Seran objecte d’aquestes ajudes dos tipus d’activitats:

Tipus A: Activitats d’estratègia i planificació (elaboració/actualització d’estratègies de renaturalització, planificació urbanística sostenible, plans d’adaptació al canvi climàtic relacionats amb la renaturalització urbana i fluvial, així com amb la protecció i/o adaptació al risc d’inundació, o d’alliberament d’espai dedicat a la mobilitat privada que permetin la renaturalització urbana (estratègies de mobilitat sostenible i espai públic), que contribueixin a un augment de biodiversitat i a la seva conservació o a l’adaptació al canvi climàtic i increment de la resiliència del sistema)

Tipus B: Activitats d’implementació d’accions en el territori (intervencions específiques sobre el territori a nivell de metròpoli, ciutat, àrea periurbana i urbana, tram fluvial o litoral, barri, edifici o poma relacionats amb les anteriors estratègies)

Quant als imports d’ajuda:

  • L’import màxim de l’ajuda a concedir per cada sol·licitud d’ajuda serà de fins a 4.000.000,00 €.
  • L’import mínim de l’ajuda a concedir per cada sol·licitud d’ajuda serà d’almenys 2.000.000,00 €.
  • L’import màxim de l’ajuda concedida no podrà superar el 95% del total del pressupost del projecte presentat.

Els projectes hauran de començar a partir de la resolució de la convocatòria i no podran finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses.

Per a més informació: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15757