DALEPH TREBALLARÀ AMB EL CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN DOS PROJECTES QUE DONEN RESPOSTA A L’ESTRATÈGIA CATALANA DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS DE CATALUNYA (2020-2030)

L’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030) és el document d’àmbit català que defineix els eixos d’actuació destinats a millorar la qualitat del Sistema de Formació Professional i Qualificació de Catalunya (Sistema FPCAT). A tals efectes, el Consell Català de Formació Professional (CCFP), ha encarregat a Daleph l’elaboració de 2 projectes que donen respostes a les mesures 3.1.1 i 4.1.1 d’aquesta estratègia. Els projectes són els següents:

 • Estudi de detecció de necessitats formatives dels i les professionals del Sistema FPCAT
 • Mapa de recursos d’informació i orientació professionals de Catalunya

Estudi de detecció de necessitats formatives dels i les professionals del Sistema FPCAT

Aquest estudi implica analitzar en detall els grups de perfils professionals que executen tasques dels següents tipus:

 • Formació
 • Tutoria
 • Coordinació i gestió de centres/projectes
 • Acreditació de competències
 • Orientació i informació
 • Lideratge i gestió de polítiques

L’anàlisi prendrà com a referència documentació i normativa relativa a les funcions que desenvolupen aquests perfils i es completarà amb sessions de participació molt orientades a detectar necessitats formatives no cobertes mitjançant els plans de formació actuals.

Mapa de recursos d’informació i orientació professionals de Catalunya

L’elaboració d’aquest mapa suposa recopilar tots els recursos d’informació i orientació de Catalunya, presencials i telemàtics, que s’ofereixen des de:

 • L’àmbit educatiu
 • Les Oficines del SOC
 • Els Punts d’informació Juvenils
 • Les Entitats especialitzades en orientació (públiques i privades)
 • Els Centres del Sistema FPCAT

A més, el mapa també identificarà els recursos humans i materials necessaris per oferir aquests recursos, les debilitats i fortaleses dels protocols d’orientació i el rol i funcions de la persona informadora i/o orientadora.

Els comentaris estan tancats.