Daleph redacta l’Estratègia per al Desenvolupament i la Promoció de Biopolígons Industrials a Catalunya.

El Hub de la Bioeconomia de Catalunya (BioHubCat) ha encarregat a Daleph la redacció de l’Estratègia per al Desenvolupament i Promoció de Biopolígons. Aquesta iniciativa s’emmarca dins l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030, la qual busca promoure un ús eficient de tots els recursos naturals i aplicar la innovació i la tecnologia per fomentar-ne una gestió integral i millorar el desenvolupament territorial. Un dels seus àmbits d’actuació és la línia BioHub Industrial Parks, centrada en la promoció dels biopolígons industrials.

Els biopolígons són entorns en els quals es facilita la instal·lació d’empreses que valoritzen matèria orgànica renovable i que disposen d’infraestructures per generar energia renovable, com plantes de biogàs. Aquests polígons industrials també es caracteritzen per la seva capacitat per processar subproductes generats dins el mateix polígon, convertint-los en combustibles que aquestes mateixes empreses consumeixen. A més, integren mecanismes per a la recuperació de materials i la valorització de les aigües residuals, fomentant una simbiosi industrial en què els subproductes d’algunes empreses esdevenen matèries primeres per a d’altres.

Un exemple inspirador d’aquest concepte és el GreenLab Skive a Dinamarca. A Catalunya, també hi ha la referència del biopolígon d’Alcarràs, al Segrià, especialitzat en la valorització de dejeccions ramaderes i material lignocel·lulòsic procedent majoritàriament de les explotacions agrícoles locals.

L’estratègia encarregada a Daleph inclourà una anàlisi del marc regulador europeu, estatal i autonòmic, per identificar els aspectes que podrien afectar la implantació de bioindústries tant en sòl industrial com no urbanitzable. Es definirà tècnicament el concepte de biopolígon, especificant els elements i infraestructures necessaris per al seu correcte desenvolupament, tant de caràcter general com específic segons els vectors d’especialització.

Un altre aspecte clau de l’estratègia serà la recopilació i anàlisi de dades sobre la quantificació i qualificació de la matèria orgànica renovable a Catalunya. Aquest estudi té l’objectiu d’identificar les ubicacions més adients per a la implantació de biopolígons. També es tindrà en compte l’encaix de l’estratègia de biopolígons dins els marcs europeu, estatal i català, amb l’objectiu d’alinear-se amb les recomanacions dels diferents actors i explorar possibles fonts de suport econòmic.

El resultat final serà una estratègia detallada per al desenvolupament de biopolígons, incloent-hi la descripció dels factors a considerar i un llistat d’accions a implementar. També es definiran mesures específiques per atraure bioindústries a aquests nous espais industrials, afavorint així la transició cap a una economia més sostenible i circular al territori català. Es tracta d’un projecte pioner, que posiciona Catalunya com a referent a nivell estatal i europeu. Els biopolígons són una oportunitat no només per fomentar la creació de nous llocs de treball i la diversificació econòmica, sinó que també per contribuir significativament a la reducció de l’impacte ambiental i a l’aprofitament dels recursos naturals de manera eficient i responsable.