DALEPH PARTICIPA EN ELS ESPAIS DE MILLORA CONTINUA DEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA

El divendres 17 de juny Daleph va presentar l’esborrany del perfil de l’orientador i orientadora professional que treballa prioritàriament amb persones ocupades. La presentació es va fer en el marc  dels Espais de Millora Continua (EMC) que periòdicament organitza el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (CFCC). En aquesta ocasió, aquest espai es va adreçar al personal tècnic dedicat a l’orientació en el marc dels programes mixtos d’orientació i formació.

El principal objectiu de l’EMC va ser treballar i posar en comú instruments i recursos d’interès per les actuacions orientadores i facilitar la creació d’una xarxa de coneixement. Així, el perfil de l’orientador i orientadora professional per a persones ocupades va ser analitzat i debatut per part de les persones assistents a l’EMC.

Per a l’elaboració del perfil, Daleph ha analitzat diverses fonts documentals entre les quals l’Ordre TSF/86/2021, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels programes mixtos d’orientació i formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el CFCC; el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo;  i el Projecte de descripció de funcions, perfils i competències de les persones professionals del Sistema de Formació i Qualificació professionals de Catalunya (2021) de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Així mateix ha dut a terme 10 entrevistes a organitzacions sindicals i patronals, entitats del tercer sector, organitzacions públiques i privades, de caràcter sectorial i intersectorial, i d’atenció a la diversitat.

El perfil de l’orientador i orientadora professional per persones ocupades complementa d’altres perfils del sistema de formació i qualificació professional elaborats pel CFCC i segueix la seva mateixa estructura: competències específiques, funcions i activitats professionals.

Aquest perfil forma part de les activitats que Daleph realitza per encàrrec del CFCC  en el projecte Forma’t per Formar, plataforma de formació en línia adreçada als agents claus de la formació professional per a l’ocupació: Persones formadores, tutores i tutores de pràctiques.