DALEPH INICIA ELS CONTACTES AMB ELS AJUNTAMENTS QUE ALBERGUEN CENTRALS NUCLEARS EN EL SEU TERME MUNICIPAL, EN EL MARC DE L’ESTUDI D’ANÀLISI PRESSUPOSTÀRIA

Un equip integrat per consultors de les oficines d’Andalusia, Barcelona i Madrid està desenvolupant un estudi de l’impacte del tancament de les centrals nuclears sobre els pressupostos municipals. L’estudi ha estat encarregat per l’Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears i busca estimar l’impacte que suposarà la pèrdua d’ingressos municipals derivada del tancament de les centrals nuclears espanyoles entre els anys 2025 i 2035 en els comptes municipals.

La primera fase de l’estudi ha consistit en estimar el volum d’ingressos municipals derivats de l’activitat de les centrals, en concepte d’impostos i transferències, mitjançant una anàlisi dels pressupostos municipals i, a partir d’aquest, realitzar una simulació de l’impacte que la pèrdua d’aquests ingressos tindria en els pressupostos. S’ha incorporat una anàlisi d’ingressos i despeses, per capítols i per programes funcionals, i una comparativa amb municipis de similars característiques sociodemogràfiques als analitzats per entendre millor la singularitat dels nivells d’ingressos i despeses municipals en els comptes dels municipis amb centrals nuclears actives.

Finalitzada aquesta fase, l’equip de Daleph es troba immers en la realització d’entrevistes amb polítics i tècnics dels serveis econòmics municipals per contrastar les conclusions preliminars, enriquir l’anàlisi quantitativa amb una perspectiva qualitativa, i orientar les recomanacions finals dels informes.

Totes les entrevistes s’estan duent a terme en modalitat a distància a causa de les circumstàncies excepcionals que vivim, protegint així la salut de totes les persones implicades i, a més, reduint l’impacte mediambiental que suposen els trasllats.