Daleph ha estat adjudicatària del projecte d’anàlisi, diagnosi i proposta de millora de processos de Gestió de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Daleph ha estat recentment adjudicada per a la realització del projecte d’anàlisi, diagnosi i proposta de millora dels processos de gestió de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest projecte té com a objectiu principal dur a terme una anàlisi exhaustiva de la situació actual dels processos de gestió de la UPC, amb l’objectiu d’identificar accions de millora, simplificació i redisseny, i proporcionar suport en la implementació de les millores suggerides. L’objectiu final és aconseguir una gestió més eficient i oferir prestacions de major qualitat als usuaris.

Amb aquesta adjudicació, Daleph assumeix un projecte de gran envergadura i importància en el qual treballarà estretament amb la UPC per identificar els processos que requereixen millores, simplificacions i possibles redissenys per optimitzar els seus processos interns, aconseguint així una gestió més efectiva i una millor experiència per a estudiants, professors i personal de gestió i administració.

Daleph, amb la seva experiència en projectes d’aquesta naturalesa, pretén aportar el seu coneixement i experiència tècnica per aconseguir els objectius proposats. L’execució d’aquest projecte consolida la posició de Daleph en l’àmbit de l’anàlisi i millora de processos de gestió en grans institucions del sector públic. En resum, aquest projecte és una oportunitat per a la UPC d’aconseguir una gestió més eficient i de major qualitat, i Daleph es complau d’acompanyar a la institució en aquest procés.