Daleph elabora el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i d’Ocupació de Qualitat d’Esplugues de Llobregat.

Daleph ha iniciat l’elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i d’Ocupació de Qualitat d’Esplugues de Llobregat, amb l’objectiu de promocionar l’economia i abordar els reptes futurs del municipi. Aquest pla es basarà en una recollida d’informació exhaustiva mitjançant anàlisis documentals, quantitatives i qualitatives de les dades del municipi, de l’entorn i de la comarca del Baix Llobregat.

Es busca fer un estudi detallat de les tendències dels principals sectors econòmics del municipi. Esplugues destaca per una forta presència del sector serveis, així com de les activitats sanitàries i de la logística d’indústria alimentària, segons fonts estadístiques oficials. A més, es durà a terme una anàlisi documental dels projectes estratègics clau que han marcat i marquen el desenvolupament d’Esplugues, com ara l’Agenda Urbana d’Esplugues, el Pla d’Actuació Municipal 2023-2027 i el projecte de Districtes d’Innovació.

Per assegurar que el diagnòstic reflecteixi la realitat de totes les àrees rellevants, es duran a terme entrevistes i treballs individuals amb diferents departaments de l’Ajuntament que tinguin rellevància en el projecte. Això inclou àrees com les d’empresa i emprenedoria, comerç i mercats, ocupació, estratègia i urbanisme, entre altres. Aquest enfocament transversal permetrà obtenir una visió integral i coordinada de les polítiques públiques necessàries en matèria de promoció econòmica del municipi.

A més, es preveu organitzar diversos grups de discussió amb els sectors tractors de l’economia local: la indústria, les ciències de la salut i la vida, i el comerç. Aquests grups de discussió serviran per identificar les necessitats, reptes i oportunitats del teixit productiu i dels serveis oferts per l’Ajuntament, i construir propostes i solucions i debatre conjuntament sobre futurs àmbits d’actuació.

Un cop recopilada tota la informació, es procedirà a fer una síntesi detallada i s’elaborarà un quadre DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) que permetrà visualitzar clarament les àrees a millorar i les potencialitats del municipi. Aquest quadre DAFO serà la base per a l’elaboració d’una anàlisi CAME (Corregir, Adaptar, Mantenir, Explorar), una eina estratègica que ajudarà a enfocar i a desenvolupar les línies estratègiques del Pla, i la concreció d’un pla d’acció amb les actuacions a dur a terme per a la promoció econòmica i ocupacional d’Esplugues El “Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i d’Ocupació de Qualitat” és una iniciativa clau per a Esplugues de Llobregat, ja que proporcionarà una base sòlida per a la presa de decisions i la definició i implementació de diverses estratègies que contribueixin a aprofitar al màxim les seves oportunitats de desenvolupament.