DALEPH ELABORA EL PLA D’IGUALTAT DEL BANCO ALCALÁ

Daleph està treballant en l’elaboració del Pla d’Igualtat del Banc Alcalà, una entitat de banca privada que pertany al Grup Financer Crèdit Andorrà.

Sent el seu objectiu integrar la perspectiva de gènere, tant en la seva estructura com en el seu àmbit funcional, el Banco Alcalá ha confiat en Daleph el desenvolupament d’un pla intern, que s’ ha de configurar com una guia d’ actuació a partir de la normativa vigent en matèria d ‘ igualtat efectiva entre dones i homes.

D’aquesta manera, per a la redacció i estructuració del Pla, Daleph està seguint, entre d’altres, l’establert en els Reials Decrets 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els Plans d’Igualtat i el seu registre i 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

L’ elaboració del Pla s’ inicia amb un diagnòstic de gènere, que funciona com a base per a la posterior formulació de mesures concretes dirigides a establir, progressivament, la perspectiva de gènere en tots els àmbits del Banc i a eliminar qualsevol eventual desigualtat detectada durant la diagnosi.

El resultat del treball realitzat per Daleph serà un Pla adaptat a les necessitats específiques de Banc Alcalà, a partir del qual l’empresa obtindrà una guia útil que li permetrà assolir els objectius d’igualtat entre dones i homes.