DALEPH ELABORA EL PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAHORRA

Daleph ha prestat un servei d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Calahorra per a l’elaboració del seu Pla d’Igualtat, tant l’intern, com el de ciutadania.

El Pla d’Igualtat intern s’ha elaborat d’acord amb el procediment i contingut que estableix el Reial Decret 901/2020 i el Reial Decret 902/2020, que desenvolupen reglamentàriament el Reial Decret-Llei 6/2019 i fixen els àmbits d’anàlisi de la diagnosi i la metodologia d’elaboració de l’auditoria salarial. Amb aquest Pla d’Igualtat l’Ajuntament de Calahorra té a la seva disposició una eina de gestió de recursos humans que farà més igualitària la selecció de personal, les condicions laborals, l’oferta formativa, etc.

Paral·lelament, Daleph també ha elaborat el Pla d’Igualtat de ciutadania, entès com un instrument de planificació de les polítiques públiques orientades a promoure la igualtat d’oportunitats en la societat. Aquest Pla d’Igualtat incorpora mesures que corresponsabilitzen a totes les àrees municipals en la implementació de mesures d’igualtat i que impacten, principalment, sobre els col·lectius més vulnerables.

En tots dos casos el Pla d’Igualtat s’ha dissenyat de manera participativa. L’intern va pivotar al voltant d’una Comissió Negociadora paritària amb representació de l’Ajuntament i de la seva plantilla; el de ciutadania va comptar amb la participació d’entitats de tercer sector, centres educatius, el centre de salut, etc.