DALEPH DONA SUPORT AL SOC EN L’ELABORACIÓ I POSADA EN MARXA DEL PLA DE TRANSVERSALITAT DE GÈNERE EN LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha encarregat a Daleph l’elaboració del Pla de transversalitat de gènere de les Polítiques Actives d’Ocupació de Catalunya. Aquest pla s’estructurarà en una part de diagnosi i altra propositiva.

La diagnosi analitzarà com s’incorpora la perspectiva de gènere en el disseny dels serveis i programes propis del SOC, així com el seu impacte.

La motivació que recomana l’elaboració d’aquest pla és que les dones pateixen una situació de desavantatge respecte els homes en el mercat de treball: més taxa d’atur, menor contractació, més temporalitat i parcialitat, etc. També tenen més dificultats per aconseguir una feina de qualitat (terra fangós) i de promoció i arribada a llocs directius (sostre de vidre).

A això, s’ha d’afegir una major càrrega en el pes de les cures i tasques domèstiques. Aquestes dificultats es veuen agreujades quan en les dones conflueixen diversos factors de vulnerabilitat (interseccionalitat de gènere): víctimes de violència de gènere, dones amb discapacitat, famílies monomarentals, etc.

Finalment, una vegada analitzats els programes i serveis, s’elaborarà un pla d’acció que contribueixi a fomentar la igualtat entre dones i homes d’acord les necessitats detectades. Perspectiva de conciliació en el disseny de les ordres de bases, criteris d’accés que premiïn a les entitats amb visió de gènere, foment de la formació en igualtat, etc.

Una vegada elaborat el pla, Daleph monitoritzarà el seguiment i l’avaluació de les mesures proposades i donarà suport al SOC per a la seva implementació.