DALEPH AL COSTAT DELS ENS LOCALS I DELS ORGANISMES PÚBLICS EN L’ELABORACIÓ DE LES SEVES RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL

Daleph continua acompanyant els ens locals en l’elaboració de les seves Relacions de Llocs de Treball. Hem començat a treballar en dos municipis costers de la província de Girona, l’Ajuntament de Roses i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. L’elaboració de les seves RLTs està precedida per una fase preliminar d’anàlisi, recopilació d’informació i elaboració de propostes dels documents que tenen a veure amb una reflexió entorn als serveis a prestar, a l’estructura orgànica dels ens en qüestió, i també amb el disseny dels llocs de treball que les conformen. Aquest instrument permet estructurar les organitzacions definint les necessitats dels serveis i els requisits per la provisió i el desenvolupament de cada lloc de treball. Per fer-ho, es compta, en les diferents fases que contempla el projecte, amb els diversos actors que intervenen en l’aprovació d’una RLT: el govern local, els sindicats i els mateixos empleats públics.

 

Daleph, però, no només acompanya als ens locals en l’elaboració de les seves RLTs, també està a prop d’altres organismes vinculats a l’àmbit públic que necessiten suport per desenvolupar eines de gestió dels recursos humans, ja siguin RLT o altres eines de gestió. Aquests organismes són organismes autònoms, societats municipals, empreses públiques o Fundacions, entre altres, que, al seu torn, estan també sotmesos a normativa de caràcter públic que orienta la seva conducta entorn a la gestió dels recursos humans. Actualment, Daleph està treballant l’elaboració de la seva RLT amb Promocions Urbanístiques de Mataró S.A (PUMSA), societat municipal vinculada a l’Ajuntament de Mataró.