DALEPH INICIA UN ESTUDI DE DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES DELS PERFILS PROFESSIONALS DELS SERVEIS SOCIALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

El passat mes de gener, Daleph va posar en marxa un estudi tècnic, analític i propositiu sobre necessitats formatives, estratègies i plans de formació en matèria de Serveis Socials, dirigides a professionals del sistema públic valencià de Serveis Socials, amb l’objectiu d’actualitzar l’oferta formativa que l’administració pública valenciana posa a la disposició de les i els professionals del sector, principalment, pel que refereix a formació no formal.

Per al present estudi, en primer lloc, s’ha procedit a la identificació dels perfils professionals que fixa la legislació valenciana en matèria de Serveis Socials. En segon lloc, s’identificaran les característiques i coneixements que requereixen els perfils professionals per al seu exercici professional, tenint en compte les especificitats del context valencià, espanyol i europeu, així com les noves tendències com la perspectiva de gènere i l’aplicació de metodologies innovadores. A continuació, amb l’ús d’enquestes i entrevistes, es donarà veu a persones professionals i acadèmiques de l’àmbit dels Serveis Socials, per tal de complementar les necessitats formatives detectades en l’anàlisi inicial.

Finalment, s’elaborarà una proposta de formacions per a cobrir les noves necessitats: formació en igualtat, digitalització, noves tècniques d’atenció a persones, suport i gestió de l’entorn familiar, etc. Aquestes propostes han de donar resposta a necessitats formatives de caràcter tècnic i específiques d’uns perfils professionals concrets i a altres necessitats més transversals.

La identificació de necessitats formatives és clau per a l’efectivitat de les polítiques actives d’ocupació, ja que això permet que l’administració pública posi a la disposició de les i els professionals del sector formacions i itineraris formatius adaptats a les seves necessitats, la qual cosa facilita el reciclatge i actualització professional de les persones ocupades i augmenta l’ocupabilitat de les quals estan en atur. Per tant, a la finalització del present estudi, previst per a finals de Juliol, la Generalitat Valenciana disposarà les claus per a posar en marxa una oferta formativa de Serveis Socials que cobrirà amb les necessitats formatives actuals i anticiparà algunes de les necessitats futures, la qual cosa incrementarà les oportunitats dels seus i les seves professionals.