CONVOCATÒRIA DE L’FSE PER A LA INTEGRACIÓ DE JOVES EN EL MERCAT LABORAL

La Comissió Europea ha publicat una convocatòria d’ajudes del Fons Social Europeu (FSE) per a la integració sostenible de joves al mercat laboral, l’objectiu és cofinançar el 90% dels projectes per a la realització d’activitats formatives, que busquen millorar la formació i ocupabilitat de persones entre 16 i 30 anys, registrades en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Amb finalització el 25 d’octubre i un pressupost total de 24.511.724,52€ per a tot Espanya, amb un cofinançament del 91,89% total del cost subvencionable, la convocatòria està oberta a comunitats autònomes, diputacions, municipis amb una població superior a 20.000 habitants i a organismes dependents.

Convocatòria: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-49639
Bases reguladores: http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/03/pdfs/BOE-A-2016-7495.pdf
Primera modificació bases reguladores: http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/02/pdfs/BOE-A-2017-1093.pdf
Segona modificació bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/18/pdfs/BOE-A-2017-9862.pdf