CONVOCATÒRIA DEL 1,5% CULTURAL

L’àrea d’empresa, territori i sostenibilitat està preparant i redactant diferents projectes per a la nova convocatòria del 1,5% Cultural de Conservació del patrimoni arquitectònic que impulsa el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

Aquesta convocatòria, el termini de la qual finalitza el 12 de març de 2020, té el seu origen en la Llei de Patrimoni Històric, que estableix l’obligació de destinar en els contractes de grans obres públiques una partida d’almenys el 1,5% a treballs de promoció del Patrimoni Històric de l’Estat o al foment de la creativitat artística. 

El Ministeri ha destinat una dotació de 61 milions d’euros per a les convocatòries de 2020 i 2021. El principal objectiu del 1,5% Cultural és contribuir mitjançant una aportació econòmica a la millora i/o rehabilitació d’actius patrimonials protegits i catalogats com a béns d’interès cultural que siguin d’ús i titularitat pública. 

Per a més informació, consultar les bases reguladores de la convocatòria: Ordre FOM/1932/2014.