BASES PER A LA II CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA D’AJUDES PER A LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL•LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR MUNICIPAL

El BOE número 84, de 8 d’abril, publicita les Bases per a la II convocatòria del Programa d’ajuts per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal, destinades a incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector d’enllumenat exterior municipal, amb l’objectiu de reduir les emissions de diòxid de carboni mitjançant l’execució de projectes d’estalvi i eficiència energètica.

Aquesta convocatòria serà publicada per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i està dirigida a ajuntaments, diputacions provincials o entitats equivalents, mancomunitats o agrupacions de municipis i les entitats públiques concessionàries de la gestió de serveis públics municipals que no realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en un determinat mercat.

Per poder acollir-se a la futura convocatòria, les actuacions realitzades hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, millorant l’eficiència energètica pel que fa a la situació inicial de partida, a més de complir amb les condicions establertes en la publicació.

Els ajuts es concediran en la modalitat de préstecs reemborsables sense interès, amb un termini d’amortització de deu anys (amb un de carència) condicionat a la realització de les actuacions establertes en la publicació i amb un import comprès entre els 300.000 i 4.000.000 d’euros.

La convocatòria serà en règim de concurrència simple, de manera que l’IDAE resoldrà els expedients que rebi per estricte ordre de registre fins a esgotar el pressupost disponible (28.791.000 €).

Aquesta actuació s’emmarca en el Fons Nacional d’Eficiència Energètica i està cofinançada amb càrrec al Programa Operatiu de Creixement Sostenible, 2014-2020.

 

Més informació:

http://boe.es/boe/dias/2017/04/08/pdfs/BOE-A-2017-3904.pdf