8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

A Daleph volem sumar-nos a la celebració del Dia Internacional de les Dones i posar de relleu que les desigualtats de gènere persisteixen malgrat els esforços dels organismes públics i la societat per erradicar-la.

Ja fa 164 anys d’aquell 8 de març de 1857 en el qual una multitud de treballadores de les fàbriques tèxtils van omplir els carrers de Nova York per reclamar la millora de les seves condicions laborals i la fi del treball infantil, sota el lema “pa i roses”.

Des de llavors, les reivindicacions feministes s’han succeït de manera continuada i la igualtat de gènere cada vegada ocupa un espai més rellevant en l’agenda política. Prova d’això és que a Espanya les qüestions relatives a la igualtat entre dones i homes estan regulades per Llei Orgànica des de l’any 2007, fet que va suposar tota una declaració d’intencions a nivell polític. A més, totes les autonomies disposen de normativa pròpia en matèria d’igualtat i/o violència de gènere, la qual cosa reflexa un ampli consens per avançar resolució d’aquesta problemàtica.

Així mateix, els Reial Decrets aprovats a l’octubre de 2020 (R.D. 901/2020 i R.D. 902/2020), estableixen l’obligatorietat de les empreses de més de 50 persones de dotar-se d’un pla d’igualtat, seguint un procediment específic de negociació mitjançant una Comissió Negociadora i tractant una relació de temes molt determinats que es relacionen a l’annex del R.D. 901/2020.

Aquesta normativa posa de manifest que els poders públics són conscients que en l’àmbit laboral les desigualtats entre dones i homes són considerables. De fet, les Nacions Unides afirma que, a nivell mundial, la taxa d’ocupació dels homes en edat de treballar és del 74% i la de les dones del 47%; aquesta dada es manté constant des de 1995.

A més, cal destacar que la presència de les dones en el mercat laboral es concentra, principalment, en activitats que representen una extensió de les tasques domèstiques en l’àmbit laboral. Algunes dades a tall d’exemple:

  • Personal de neteja: 93% de dones.
  • Personal d’infermeria: 79% de dones.
  • Personal sociosanitari: 77% de dones.
  • Educació: 70% de dones.
  • Activitats administratives i serveis auxiliars: 60% de dones.