GOVERNANÇA DE LES ESTRATÈGIES DUSI, ¿ESTAN ELS NOSTRES AJUNTAMENTS PREPARATS?

Una de les principals novetats que ha suposat l’actual Marc de Finançament Comunitàri 2014-2020 pel que fa al seu “Eix Urbà“, és la consideració dels ajuntaments beneficiaris dels ajuts FEDER com “Organismes Intermedis Lleugers a efectes de selecció de les operacions“(OIL).

És cert que en l’anterior període de programació 2007-2013, el Ministeri d’Economia i Hisenda havia designat els ajuntaments grans (de més de 50.000 habitants) de la “Iniciativa Urbana” com Organismes Intermedis, encomanant-los algunes tasques, com el Control i Verificació de Primer Nivell de les pròpies operacions que ells mateixos executaven, però el canvi introduït en l’actual període és, sens dubte, de més calat.

  • En primer lloc, perquè aquesta designació, com OIL, no només afecta els ajuntaments grans, sinó també als mitjans (municipis entre 20.000 i 50.000 habitants), que anteriorment tan sols tenien la condició de “Beneficiaris” en el denominat “Programa Integral de Desenvolupament Local i Urbà”.
  • Però sobretot, perquè aquesta designació s’ha fet no només als efectes de control, sinó en relació a una de les funcions clàssiques i més difícils en la gestió de fons europeus: la “selecció d’operacions”. És a dir, els responsables ministerials del Programa Operatiu, han confiat als mateixos ajuntaments beneficiaris de les Estratègies Dusi, la selecció d’aquelles actuacions (operacions) que voldrien cofinançar amb càrrec a la EDUSI.

És evident que aquesta decisió és digna d’agrair per part del municipalisme espanyol, ja que, en si mateixa, tanca una clara “aposta” perquè serà el mateix ajuntament beneficiari de la EDUSI el que millor sabrà, en cada moment, decidir en quines operacions s’ha d’invertir el pressupost FEDER que li ha estat assignat per aconseguir el major impacte i eficàcia.

Lògicament aquesta confiança no és “cega”. Està sotmesa a una sèrie de procediments, criteris i controls summament exhaustius, per part del mateix Ministeri. Controls que, vet aquí la seva dificultat, obliguen al propi Ajuntament a treballar de forma diferent a la qual li és habitual.

Un bon exemple d’això és que l’autoritat de gestió ministerial els imposa l’obligació de mantenir una total separació entre les persones o unitats encarregades de seleccionar les operacions d’aquelles altres a les que correspondria executar-les.

És a dir, a diferència del que venia ocorrent amb els projectes urbans en el període anterior, l’Ajuntament ha de designar en l’organigrama de gestió del seu EDUSI, una estructura organitzativa (Unitat de Gestió o de Selecció d’Operacions) totalment separada de la resta.

Una Unitat que s’encarregui d’analitzar si les sol·licituds de finançament que li arriben de la resta d’àrees municipals (Unitats Ejecutoras) són, o no, susceptibles de ser cofinançades, aplicant per a això una sèrie de criteris i normes de procediment i elegibilitat clarament taxades pels mateixos responsables ministerials.

Un company del despatx, a l’Oficina d’Andalusia de Daleph, diu molt gràficament que aquesta unitat organitzativa a la qual correspon la selecció d’operacions s’ha de concebre com “una espècie de funcionari ministerial dins de l’Ajuntament“. Em sembla molt encertat el seu raonament per intentar entendre una funció tan nova als propis consistoris.

El dubte que ens suscita és si els ajuntaments, especialment els més petits, estaran o no preparats per assumir el repte que els han “posat a sobre de la taula” les autoritats ministerials i si seran capaços d’executar una tasca tan sensible com la selecció d’operacions, amb les garanties d’independència, rigorositat, legalitat i control que imposa la reglamentació comunitària.

A priori la tasca no és senzilla, caldran professionals tant en la gestió de FEDER, com l’Eix “Urbà” en particular, i / o confiar en una empresa externa que, a càrrec del propi pressupost de la EDUSI, presti aquest servei especialitzat.

El risc de no fer-ho, o fer-ho indegudament, és sens dubte alt, al comportar possibles descertificacions totals o parcials de l’ajut concedit, en els corresponents procediments de verificació i control a què estan subjectes aquest tipus de fons per part de les autoritats comunitàries.

 

Miguel Ballesteros

Deixeu un comentari