SANT FELIU DE GUÍXOLS

Client per al que es va realitzar

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Descripció del Projecte

Daleph ha elaborat el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Aquest Pla té com a un dels seus objectius donar acompliment al Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i al Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes. Un altre objectiu del Pla d’igualtat de Sant Feliu de Guíxols és facilitar la gestió dels RRHH amb perspectiva de gènere.

El Pla  d’igualtat consta d’una diagnosi en la que s’han analitzat els grups professionals; les àrees; els llocs de treball; les jornades i horaris; el procés de selecció, contractació, formació i promoció professional; l’exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral; la infrarepresentació femenina; el protocol per a l’assetjament sexual i per raó de sexe; i les condicions laborals, inclòs el sistema retributiu i l’auditoria salarial per detectar eventuals escletxes salarials de gènere.

La diagnosi s’ha realitzat a través d’anàlisi documental i altres tècniques qualitatives com l’enquesta a la plantilla i entrevistes a les persones responsables de RRHH.

El Pla d’accions i el sistema de seguiment i avaluació completen el Pla d’igualtat. El Pla d’accions, estructurat en eixos, conté les mesures que donen resposta a la diagnosi així com els indicadors per fer-ne el seguiment i la indicació de  la prioritat, la periodicitat o els recursos necessaris per dur-les a terme.  

El Pla d’igualtat ha estat validat per la comissió negociadora, formada per una representació paritària entre persones representants de l’Ajuntament i de la plantilla. La comissió ha dut a terme el seguiment de l’elaboració del Pla.

Principals resultats obtinguts

  • Diagnosi de la situació de la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a l’Ajuntament de sant Feliu de Guíxols
  • Pla d’accions per afavorir la igualtat
  • Sistema de seguiment i avaluació del pla d’igualtat
  • Perspectiva LGBTI en les mesures del pla d’acció
  • Anàlisi quantitativa i qualitativa de la informació (anàlisis documental, enquesta, entrevistes)
  • Reunions amb la comissió negociadora del pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols