METODOLOGIA D’INTERMEDIACIÓ PER COMPETÈNCIES

CLIENT PER AL QUE ES VA REALITZAR

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Davant la rellevància que estan prenent en el mercat laboral actual les competències transversals, el Servei d’Intermediació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha volgut desenvolupar una metodologia d’intermediació per competències, per la que ha decidit comptar amb la col·laboració de Daleph. 

L’objectiu d’aquesta metodologia és millorar els resultats de la intermediació laboral mitjançant una millor definició dels llocs de treball i una major adequació de les persones candidates. Per això s’ha realitzat una anàlisi de les ofertes de feina gestionades pel Servei d’intermediació, per tal d’enfocar la metodologia a les competències més sol·licitades per les empreses. A partir d’aquesta anàlisi, s’han definit les competències transversals, així com el nivell en que aquestes competències es requereixen per als llocs de treball més habitualment sol·licitats. Posteriorment, s’ha dissenyat el procés d’intermediació per competències i s’han generat diverses eines per a la seva correcta implementació. 

En el procés de disseny es va incloure una experiència pilot que va permetre testejar la metodologia i incorporar millores en el disseny definitiu. Així mateix, cal destacar que les empreses i persones participants en aquesta experiència varen quedar altament satisfetes i que la metodologia s’ha incorporat a la feina habitual d’intermediació. 

PRINCIPALS RESULTATS OBTINGUTS

  • Metodologia d’intermediació per competències. Definició del model i de les fases del procés, així com del conjunt d’eines necessàries (formularis d’oferta, fitxes d’entrevista, definició del corpus de competències, informe de perfil competencial, models d’eines per a la detecció de les competències de les persones usuàries, etc.). 
  • Model adaptat a les característiques pròpies de Servei d’intermediació mitjançant l’anàlisi exhaustiu de les ofertes gestionades. Així mateix, es tracta d’un model flexible, ja que permet la incorporació de noves competències i la revisió dels nivells en que cadascuna es requereix per als llocs de treball oferts. 
  • Millora dels resultats d’intermediació. En dues vessants, en la gestió de l’oferta d’ocupació amb les empreses, i en la captació i selecció de persones per optar a les ofertes de feina disponibles. 
  • Millora del coneixement de les empreses i de les persones usuàries. El que permet un tracte més directe que facilita la fidelització. 
  • Millora de les possibilitats d’inserció de les persones usuàriesCol·locar les competències laborals com a element central del procés d’intermediació posa en valor capacitats i habilitats de les persones que és més difícil considerar si els criteris centrals del procés de selecció són altres, més tradicionals, com la formació. 

Articles relacionats