AVALUACIONS REALITZADES DELS DIVERSOS SERVEIS I PROGRAMES D’ACOMPANYAMENT SOCIAL I LABORAL PRESTATS PER INGEUS ESPANYA S.A. A TERCERS

Client per al qual es va realitzar

Ingeus

Descripció del Projecte

Objectiu del projecte: des de 2014 Daleph ha elaborat les avaluacions del disseny i implementació dels següents serveis i programes gestionats per Ingeus:

Les avaluacions tenen com a finalitat principal analitzar el funcionament del programa des del punt de vista de la cadena lògica de necessitats-activitats-resultats i el grau de consecució d’aquests. S’han definit les preguntes d’avaluació per construir la teoria del canvi del programa i identificar els indicadors d’èxit del mateix i s’han buscat respostes a les preguntes d’avaluació plantejades en base a una combinació de metodologies quantitatives i qualitatives.

Metodologies principals utilitzades:

 • Anàlisi de fonts documentals: materials informatius i de treball.
 • Anàlisi de les bases de dades (CRM) de registre de les persones usuàries dels serveis i programes, amb dades de perfil, activitat i resultat.
 • Entrevistes en profunditat amb les persones responsables dels projectes, amb orientadors/es laborals i socials, prospectors/es d’empresa.
 • Grups focals o de discussió amb persones treballadores dels serveis i amb persones usuàries.
 • Enquestes telefòniques i online a una mostra estadísticament significativa de persones usuàries.

Principals resultats obtinguts

Cada servei o programa prestat per Ingeus té unes necessitats o requisits d’avaluació diferents, així doncs, les metodologies emprades i els resultats s’adapten a cada projecte. No obstant això, la major part d’avaluacions han comportat:

 • L’elaboració d’informes d’anàlisi de perfils sociodemogràfics i de resultats d’inserció, totals i segmentat per perfils sociodemogràfics.
 • L’anàlisi de resultats d’enquestes telefòniques o online de valoració del servei i dels impactes més destacats per les persones usuàries.

Altres anàlisis d’avaluació rellevants específiques dels programes amb un volum de persones usuàries més elevat, inclouen:

 • Anàlisi de sostenibilitat de la inserció: a través d’un panel telefònic a una mostra estadísticament representativa de persones que han finalitzat el programa, per conèixer la seva situació sociolaboral als 6, 12 i 24 mesos d’haver acabat l’acompanyament.
 • Grups focals amb persones usuàries del servei per aprofundir en la cadena d’impactes dels programes.
 • Elaboració d’anàlisis estadístiques bivariants i multivariants per establir correlacions entre l’èxit en el programa i variables sociodemogràfiques i d’activitat (“tractament”).
 • Construcció d’una calculadora de probabilitats d’inserció segons perfils, basada en les conclusions de les anàlisis estadístiques de tres programes d’acompanyament a la inserció laboral gestionats per Ingeus Espanya.
 • Acompanyament als equips d’Ingeus en l’aplicació del Behavioural Economics a les comunicacions escrites entre els orientadors/es laborals i les persones usuàries, amb la introducció de nudges per a una comunicació més efectiva.

Articles relacionats