AVALUACIÓ DEL PROGRAMA D’AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ

CLIENT PER AL QUAL ES VA REALITZAR

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i, en concret, el Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluacióduen a terme avaluacions periòdiques de les polítiques actived’ocupació que impulsen. Daleph s’ha encarregat de realitzar lavaluació del programa de subvencions a les agències de col·locació perquè realitzin accions dintermediació que resultin en la inserció laboral de persones demandants docupació 

La metodologia emprada per a l’execució del projecte s’ha basat en els següents pilars: 

 • Anàlisi documental. Tota la informació relativa a la normativa que regula el programa. 
 • Anàlisi quantitativa dels resultats del programa.  
 • Anàlisi qualitativa a través d’entrevistes i grups de treball amb els agents participants en el programa: Subdirecció General d’Ocupació i Territori (SOC), Subdirecció General de Verificació Supervisió (SOC), Oficines de Treball (SOC) i agències de col·locació. 

L’informe d’avaluació sha centrat en els següents elements: 

 • Disseny del programa 
 • Persones destinatàries 
 • Pressupost 
 • Gestió i justificació 
 • Resultats 

A partir de lanàlisi realitzadas’han proposat un total de 30 recomanacions per augmentar l’eficàciaeficiència i impacte del programa. 

PRINCIPALS RESULTATS OBTINGUTS

 • Avaluació ex post dels resultati del disseny del programa. 
 • Informe propositiu amb un total de 30 recomanacions per a una major eficàciaeficiència i impacte del programa. 
 • Format de presentació de dades visual i atractiu amb la incorporació de tècniques de visualització de dadeen els gràfics de linforme. 
 • Procés de participació. Ha permès implicar als agents vinculats al programa per obtenir la visió més plural i completa possible 

Articles relacionats