Assistència tècnica per a l’avaluació externa final del projecte namae (poctefex)

Client per al qual es va realitzar

INSTITUT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I TECNOLÒGIC (IEDT) DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CADIS

Descripció del projecte

El Projecte NAMAE “Creixent Junts a l’Estret”, impulsat per l’Excma. Diputació Provincial de Cadis, mitjançant l’Institut d’Ocupació i Desenvolupament Socioeconòmic i Tecnològic (IEDT), com a entitat cap de fila, va ser aprovat en la segona convocatòria d’ajuts del Programa Operatiu de Cooperació Transfronterera Espanya-Fronteres Exteriors (POCTEFEX), finançat per FEDER.

El projecte tenia com a objectiu potenciar la cooperació descentralitzada transfronterera entre Cadis i el Nord del Marroc, en el marc dels acords establerts entre les parts i en coherència amb els instruments de planificació del territori, a través de la posada en marxa de diferents programes, i amb la dotació de mecanismes estables i comuns per a la potenciació de la capacitat competitiva de l’Àrea de l’Estret, de manera sostenible, i l’impuls als recursos endògens culturals i naturals del territori.

El projecte es desenvolupa tant a la província de Cadis com a les regions de Tànger-Tetuan, Taza-Al Hoceima-Taounate i regió oriental del Marroc.

DALEPH va ser contractada a finals de 2015 per realitzar el servei d’avaluació externa final del projecte, per al qual es buscava oferir una anàlisi i diagnòstic exhaustius que permetés avaluar tant el desenvolupament i implementació de les activitats del projecte, com la qualitat de les actuacions a nivell nacional i transnacional.

Els objectius del servei d’avaluació externa realitzat van ser els següents:

  • Delimitar una bateria dels principals outputs, resultats i impactes de les activitats del projecte i realitzar una anàlisi que possibilités la comprensió de l’impacte de la transnacionalitat de les accions i les seves conseqüències en els àmbits geogràfics del projecte.
  • Identificar les conclusions i implicacions generals obtingudes en l’anàlisi de l’avaluació fent èmfasi en els èxits positius assolits per les accions transfrontereres del projecte i establint línies possibles de millora de cara al futur.
  • Calcular el benefici econòmicosocial net que l’execució de les activitats del projecte va poder tenir a les zones elegibles del projecte.
  • Analitzar determinats aspectes d’interès específics en el desenvolupament del projecte.
  • Garantir la transparència i la gestió transfronterera del projecte en totes les seves fases.
  • Garantir la correcta aplicació dels socis transfronterers del projecte.
  • Garantir l’adequació dels objectius inicialment proposats i finalment assolits relatius tant al mateix projecte com al programa finançador POCTEFEX.

Principals resultats obtinguts

L’avaluació realitzada per l’equip tècnic de Daleph es va reflectir en dos informes complementaris:

  • Un informe orientat a exposar les principals característiques del projecte i el seu entorn i a delimitar la metodologia i abast de l’avaluació a realitzar.
  • Un informe de presentació dels resultats de l’avaluació realitzada tot analitzant els resultats assolits amb el projecte (anàlisi de les realitzacions), des del punt de vista dels seus objectius, la seva eficàcia, la seva eficiència, l’impacte sobre els seus beneficiaris, la seva viabilitat/sostenibilitat i la seva capacitat de transferència i visibilitat de resultats.

Articles relacionats