Assistència tècnica a l’execució del projecte integra +: experiències internacionals d’inserció de col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat laboral.

Client per al qual es va realitzar

FEDERACIÓ ANDALUSA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FAMP)

Descripció del projecte

El Projecte INTEGRA PLUS. Per l’ocupabilitat: experiències locals d’inserció de col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat laboral a Europa va ser impulsat per la Federació Andalusa de Municipis i Províncies (FAMP) amb l’objectiu de millorar els serveis d’atenció sociolaboral prestats a col·lectius amb especials dificultats d’inserció, a través de la identificació, intercanvi i difusió de “bones pràctiques” entre les entitats sòcies.

El projecte s’emmarca en el Programa Euroempleo i comptava amb el finançament del Fons Social Europeu (FSE) i el Servei Andalús d’Ocupació (SAE).

A més de la FEMP, que va ser l’entitat promotora del projecte, aquest va comptar amb la participació de dues entitats de caràcter internacional:

Women of the Northwest. Comtat de Mayo (Irlanda).

Women Rights Institute. Riga (Letònia).

El projecte entenia per col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat laboral els compresos per joves (menors de 30 anys), majors de 45 anys, aturats/ades de llarga durada, immigrants, minories ètniques, drogodependents, exreclusos/es, dones víctimes de la violència de gènere i persones amb discapacitat.

Al llarg dels seus divuit mesos d’activitat, el Projecte INTEGRA PLUS va facilitar l’intercanvi d’informació i experiències entre entitats que, entre els seus fins, es dediquen a facilitar l’orientació i inserció laboral dels col·lectius de persones que més dificultats tenen d’accés al mercat de treball, en tres territoris europeus: Andalusia (Espanya), Riga (Letònia) i Ballina (Irlanda).

DALEPH va prestar a la FEMP una assistència tècnica per a l’execució de totes les activitats que integraven el projecte, que va finalitzar al març de 2012.

Principals resultats obtinguts 

L’assistència tècnica prestada va contemplar l’execució de les següents activitats:

  • La posada en marxa d’un Grup de Treball Local en cadascun dels territoris on algunes de les entitats locals i organitzacions socials van treballar en el desenvolupament d’eines d’intercanvi d’informació.
  • El disseny i gestió d’un portal web (www.famp.es/integraplus) que permetia a les entitats i professionals de l’orientació i la inserció laboral intercanviar informació d’interès sobre les entitats en què treballen, els seus projectes més significatius, les metodologies d’intervenció, les seves pràctiques més usuals o destacables i els principals resultats assolits.
  • L’organització de vuit presentacions provincials (una a cada província andalusa) del portal web per animar totes les entitats interessades a incorporar-se a la Comunitat Integra Plus, amb la introducció d’informació que, segons la seva opinió, pogués resultar d’interès per a altres entitats que treballaven amb la mateixa finalitat.
  • La creació d’un repositori d’entitats, projectes, metodologies i pràctiques que, en cadascuna de les tres regions del projecte, eren introduïdes per part del personal tècnic i responsables de les mateixes entitats.
  • La redacció d’informes sobre la situació socioeconòmica i el mercat laboral dels països on es localitzaven les entitats sòcies transnacionals del projecte: Letònia i Irlanda.
  • La realització de visites i missions d’estudi a tots dos països, a càrrec de les entitats promotores del projecte (FAMP i SAE), per presentar el projecte i conèixer in situ les seves experiències més significatives en l’àmbit de l’orientació i inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat de treball.
  • La identificació i selecció de 22 bones pràctiques que per la seva singularitat, innovació, transferibilitat i eficàcia, podrien ser d’especial interès per a aquells/elles professionals que habitualment treballen en l’orientació i inserció laboral d’aquests col·lectius de més difícil incorporació al mercat de treball.
  • Elaboració d’un estudi sobre experiències d’orientació i inserció de col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat laboral.
  • L’organització d’una Jornada de Tancament i Transferència de Resultats, en què es van donar a conèixer les “bones pràctiques” seleccionades a les entitats adherides a la Xarxa Andalusia Orienta.

El contingut de cadascuna d’aquestes bones pràctiques encara es troba disponible al portal web d’INTEGRAPLUS:  www.famp.es/integraplus.

Articles relacionats