ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LA EDUSI DE LA RINCONADA (SEVILLA)

Client pel que es va realitzar

Ajuntament de la Rinconada

Descripció del Projecte

L’Ajuntament de la Rinconada es troba executant l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) “La Rinconada, Ciutat Única”, cofinançada mitjançant el Programa Operatiu Pluri-regional d’España FEDER 2014-2020, amb una ajuda assignada de 5.000.000 de € del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que es correspon amb el 80% de la inversió total prevista.

La EDUSI de la Rinconada es presenta com una Estratègia de Ciutat per als pròxims anys, amb l’objectiu de convertir-se en una ciutat única i cohesionada baix criteris sostenibles. L’Estratègia s’articula sota el lema “La Rinconada, Ciutat, Única”, entorn del qual es van identificar 5 reptes prioritaris sobre els quals s’està actuant per a reforçar la unió territorial i resoldre la cohesió social i identitària: Ciutat Sostenible; Ciutat Intel·ligent; Ciutat Integradora; Ciutat per a Viure; i, Ciutat per a Invertir.

Principals resultats obtinguts

Des de març de 2018, l’Assistència Tècnica de DALEPH està prestant el suport necessari per a assegurar que la gestió de la EDUSI de la Rinconada s’està realitzant de conformitat, tant a la legislació de referència, com a les directrius i instruccions de l’Autoritat de Gestió i Organisme Intermedi de Gestió del Programa Operatiu, de manera que s’està desenvolupant una correcta execució, minimitzant els riscos de correcció financera.

La nostra assistència es concep com un recurs qualificat integrat en la Unitat de Gestió responsable de la EDUSI, com un servei integral i ajustat a les seves necessitats, amb la participació i implicació d’un equip consultor que posseeix l’experiència i capacitat tècnica suficient per a donar resposta a totes les qüestions que pugui suscitar-se en el marc del projecte.

D’aquesta manera, el Pla d’Implementació de la EDUSI, que es concreta en 10 línies d’actuació diferenciades, s’està desenvolupant conforme a la planificació establerta, sent en l’actualitat una de les Estratègies de l’Andalusia que presenta un major estat d’avanç.

Per a més informació pot consultar-se la web de la EDUSI:

https://www.larinconada.es/fondos-europeos

Articles relacionats