ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA IMPLEMENTACIÓ DE LES UNITATS ADMINISTRATIVES I DE SUPORT A LA GESTIÓ A L’ESTRUCTURA ORGÀNICA MUNICIPAL

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de l’Hospitalet

Descripció del Projecte

Objectiu del projecte: Definició de la implantació de les Unitats administratives i de suport a la gestió (UASG) en l’estructura organitzativa de l’Ajuntament.

La missió de les UASG és donar suport a la tramitació i gestió de les actuacions de les Direccions de Serveis de la corporació en diferents àmbits (gestió econòmico-pressupostària, contractació, compres, subvencions i convenis, entre d’altres). Han d’esdevenir motors d’innovació administrativa i referents de la gestió administrativa.

La seva creació s’emmarca en una estratègia corporativa de desconcentració, cap a les direccions de servei finalistes, de part dels processos interns que fins ara se situaven en els serveis centrals o corporatius.

El projecte va requerir de la participació activa dels diferents agents implicats.

Per al diagnòstic de l’estat de desplegament real de les UASG a l’estructura municipal, i del rol, funcions i model de relació amb els serveis centrals i els serveis gestors o finalistes, es van dur a terme entrevistes amb comandaments de:

  • Les Unitats administratives i de suport a la gestió.
  • Els serveis centrals: Informàtica i TIC, Atenció Ciutadana, Recursos Humans, Assessoria Jurídica, Programació i Pressupostos, Contractació i Patrimoni.
  • Una mostra de serveis finalistes.

Amb l’objectiu de fer un debat compartit sobre el nou model i de l’evolució en el rol i les funcions de les UASG i dels serveis centrals, es van conduir dos tallers grupals:

  • Amb la Gerència i Directors/es i Caps de serveis, es va definir la visió organitzativa respecte a la implantació de les UASG i els canvis organitzatius inherents al nou model.
  • Amb el conjunt de comandaments de les UASG i dels principals serveis centrals es va consensuar el rol de les UASG, i es van identificar les accions necessàries per tal d’avançar cap a una plena assumpció d’aquest rol.

Principals resultats obtinguts

L’assistència de Daleph es va traduir en un seguit de resultats, tangibles i intangibles:

Detecció de necessitats i expectatives dels diferents serveis municipals (serveis finalistes, serveis centrals, Gerència, les pròpies UASG) envers el rol d’aquestes unitats dins de l’estructura de les direccions de servei.

Definició de propostes d’acció orientades a afavorir la implantació efectiva del model desconcentrat de la gestió administrativa amb la creació de les UASG:

Propostes per a millorar la comunicació del rol, funcions i referents tècnics de les UASG a nivell de tota l’estructura municipal.

Habilitació d’espais de coordinació transversals entre Unitats i serveis centrals.

Revisió de processos, responsabilitats i funcions dels diferents actors de la corporació.

Disseny d’una estratègia formativa de capacitació dels equips i millora de les habilitats directives dels comandaments de les Unitats. Daleph va implementar posteriorment part d’aquest programa formatiu, a través del disseny i impartició d’una formació de 25 hores en habilitats de gestió i direcció als comandaments de les UASG.

El projecte va mobilitzar 24 serveis o unitats de tota l’estructura municipal, i va ajudar a visibilitzar el rol de les Unitats i emprendre una dinàmica de treball col·laborativa entre aquestes, les Direccions de Servei i els serveis centrals.

Articles relacionats