PLA DE DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Client pel que es va realitzar

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Descripció del Projecte

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) és l’entitat encarregada de dissenyat el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació (PDPO), un dels principals instruments estratègics de les polítiques d’ocupació a Catalunya. Com en anteriors ocasions, el SOC ha comptat amb l’assistència tècnica de Daleph per a l’elaboració del Pla per al període 2019-2020. Un dels elements centrals del Pla és la diagnosi general de Catalunya, que inclou els següents blocs d’informació:

 1. Demografia
 2. Magnituds econòmiques, renda i desigualtat
 3. Estructura productiva
 4. Teixit empresarial
 5. Mercat de treball (activitat, ocupació, desocupació, afiliació a la Seguretat Social, autoocupació, demandes d’ocupació, contractació i entrades a l’ocupació).

Així mateix, Daleph ha dut a terme una diagnosi específica dels col·lectius de persones especialment afectades per l’atur i una diagnosi de la informació més significativa a escala comarcal.

La metodologia emprada per a l’execució del projecte s’ha basat en els següents pilars:

 • Anàlisi de fonts estadístiques.
 • Treball en xarxa amb el conjunt d’entitats que formen part del Consell de Direcció del SOC.
 • Anàlisi d’estudis, informes i altres documents.

Finalment, destaca la incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal en tot el document, mitjançant l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista, la desagregació de les dades per sexe i la incorporació d’un capítol específic de transversalitat de les polítiques de gènere en l’àmbit de l’ocupació.

Principals resultats obtinguts

 • Diagnosi general de Catalunya i, especialment, de la situació del mercat laboral.
 • Diagnosi específica dels col·lectius de persones especialment afectades per l’atur: joves, dones víctimes de violència masclista, mares caps de famílies monomarentals, persones en situació d’atur de llarga durada, persones majors de 45 anys, persones amb baixa qualificació, persones amb discapacitat, persones migrades, persones en risc o situació d’exclusió social, i persones treballadores autònomes.
 • Diagnosi de la informació més significativa a escala comarcal. D’especial rellevància per adaptar les polítiques actives d’ocupació a les circumstàncies particulars de cada territori.
 • Format de presentació de dades visual i atractiu: incorporació d’apartat de destacats, millora qualitativa dels gràfics, fitxes comarcals, …
 • Procés de participació. Ha permès implicar a les diferents unitats de gestió del SOC i a les entitats que formen part del Consell de Direcció (sindicats, patronals i entitats municipalistes).

 

Enllaç al document del PDPO 2019-2020

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/estrategia/pla-de-desenvolupament-de-politiques-docupacio-pdpo/PDPO_2019_2020_23_05_2019.pdf